Bevezetés

A Lövölde Invest Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84.; cégjegyzékszám: 07-09-026928; adószám: 25545467-2-07), mint adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A Lövölde Invest Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Lövölde Invest Kft. által üzemeltett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.

A Lövölde Invest Kft. a látogatók és érdeklődők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A Lövölde Invest Kft. fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@campus-setany.hu

Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A honlapunk használatával és érdeklődése elküldésével Ön, mint felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lövölde Invest Kft. az Ön személyes adatait jelen adatvédelmi nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap látogatói és az érdeklődők által megadott adatokat a Lövölde Invest Kft. kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából tárolja. A Lövölde Invest Kft. az érdeklődők adatait harmadik fél részére nem adja át és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére, és nem vállal kiküldést harmadik felek számára vagy nevében, kivéve ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárul. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén pedig kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelés célja: értékesítésre szánt ingatlanok iránt érdeklődőkkel való kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: az érintettnek a személyes adat törlésére vonatkozó kérése teljesítéséig.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Lövölde Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84.
Képviselő: Dr. Osztotics Ferenc, Rendek Richárd
Cégjegyzékszám: 07-09-026928
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 25545467-2-07
Telefon: +36- 22/798-845
Fax: +36-22/798-864
E-mail: info@campus-setany.hu

A személyes adatok tárolásának módja

A Lövölde Invest Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, szervere a 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 15., az adatfeldolgozó szervere pedig a 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 15. alatt találhatók meg.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett kérelmére a Lövölde Invest Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Lövölde Invest Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő Lövölde Invest Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Lövölde Invest Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben a Lövölde Invest Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Lövölde Invest Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Szerzői jogvédelem

A honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. A közzétett anyagok – elsősorban tervek – használatának feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A honlapon található anyagokat kizárólag a Lövölde Invest Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

A Lövölde Invest Kft. a honlapon közzétett tervek kapcsán a változtatás jogát fenntartja.