Adatvédelem

A bevezető szöveg a cím alatt jelenik meg az oldalon.

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Lövölde Invest Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84.; cégjegyzékszám: 07-09-026928; adószám: 25545467-2-07), mint adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A Lövölde Invest Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá a Lövölde Invest Kft. által üzemeltett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.

A Lövölde Invest Kft. a látogatók és érdeklődők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A Lövölde Invest Kft. fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@campus-setany.hu

Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A honlapunk használatával és érdeklődése elküldésével Ön, mint felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lövölde Invest Kft. az Ön személyes adatait jelen adatvédelmi nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap látogatói és az érdeklődők által megadott adatokat a Lövölde Invest Kft. kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából tárolja. A Lövölde Invest Kft. az érdeklődők adatait harmadik fél részére nem adja át és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére, és nem vállal kiküldést harmadik felek számára vagy nevében, kivéve ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárul. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. A Lövölde Invest Kft. az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén pedig kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartam

1. Kapcsolatfelvétel:

Az adatkezelés célja: értékesítésre szánt ingatlanok iránt érdeklődőkkel való kapcsolatfelvétel és -tartás,

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név*, e-mail cím, telefonszám, üzenet

Az adatkezelés időtartama: a Lövölde Invest Kft. és az érintett közötti kétoldalú kommunikáció befejezésétől, lezárásától számítva legfeljebb 30 napig, illetve az érintettnek a személyes adat törlésére vonatkozó kéréséig, vagy személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonásáig.

2. Hírlevél:

Az adatkezelés célja: a Lövölde Invest Kft. szolgáltatásaival, ingatlanaival, projektjeivel kapcsolatos direkt marketing levél küldése az érintett által megadott e-mail címre

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név*, e-mail cím*

Az adatkezelés időtartama: az érintettnek a személyes adat törlésére vonatkozó kérése teljesítéséig vagy személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonásáig.

3. Honlap látogatójának azonosítása:

Az adatkezelés célja: a campus-setany.hu honlap megfelelő működtetése és a visszatérő látogatók azonosítása csalás és visszaélés megelőzése és bizonyíthatósága érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: a Lövölde Invest Kft. jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

A kezelt adatok köre: IP cím

Az adatkezelés időtartama: 1 évig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Lövölde Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84.

Képviselő: Dr. Osztotics Ferenc, Rendek Richárd

Cégjegyzékszám: 07-09-026928

A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 25545467-2-07

Telefon: +36- 22-798-845

Fax: +36-22/798-864

E-mail: info@campus-setany.hu

Az adatfeldolgozó neve, címe

Kapcsolatfelvétellel és -tartással, értékesítéssel, szerződéskötéssel és direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzése:

Név: FOR HOME INGATLAN Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 15. fszt.

Cégjegyzékszám: 07-09-032000

Tárhely-szolgáltatás:

Név: Lövölde Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84.

Cégjegyzékszám: 07-09-026928

A személyes adatok tárolásának módja

A Lövölde Invest Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, szervere a 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 15., az adatfeldolgozó szervere pedig a 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 15. alatt találhatók meg.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Az érintett az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kap. A hozzáférés joga keretében az érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot az érintettről. Az érintett kérelmére a Lövölde Invest Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Lövölde Invest Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga: Az érintett jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha az érintett a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha az érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Az érintett kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. Az érintett előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de az érintett igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatainak hordozhatóságához való jog: Az adathordozhatósághoz való jog keretében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Hozzájárulás visszavonásának joga: Az érintett részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha az Érintett a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan, fordulhat az adatkezelőhöz postai levélben vagy emailben a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

Amennyiben az érintett a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

A Lövölde Invest Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben a Lövölde Invest Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Lövölde Invest Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatbiztonság

A Lövölde Invest Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján továbbítja, vagy átadja, felhívja a figyelmet arra, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A Lövölde Invest Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Lövölde Invest Kft., valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat a Lövölde Invest Kft. harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Lövölde Invest Kft. megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Lövölde Invest Kft. az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve a Lövölde Invest Kft. megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírják.

A Lövölde Invest Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben a Lövölde Invest Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Lövölde Invest Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Szerzői jogvédelem

A honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. A közzétett anyagok – elsősorban tervek – használatának feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A honlapon található anyagokat kizárólag a Lövölde Invest Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

A Lövölde Invest Kft. a honlapon közzétett tervek kapcsán a változtatás jogát fenntartja.

Kapcsolat

Örömmel válaszolunk kérdéseire, észrevételeire. Kérjük, töltse ki az alábbi formulát, és írja meg nekünk, miben tudunk segíteni. Munkatársaink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

Kérjük, minden mezőt töltsön ki!

A weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
Kérjük, engedélyezze az Önnek megfelelő sütibeállításokat!
Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
A weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
Kérjük, engedélyezze az Önnek megfelelő sütibeállításokat!
A weboldalon használt ún. sütik (cookie-k) beállítása
A weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
Kérjük, engedélyezze az Önnek megfelelő sütibeállításokat!

Ezen sütik célja a honlapunk használata, valamint használatáról való információszerzés.

  • Munkamenet (session) sütik
  • Használatot elősegítő sütik
  • Csökkentett funkcionalitású Google Analytics

Ezen sütik célja a honlapunk használatáról való információszerzés, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése.

  • Google Analytics

Statisztikai és reklám célú sütik

Ezen sütik célja a honlapunk használatáról való információszerzés, a weboldal használóinak megkülönböztetése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése, célzott hirdetések elhelyezése.

  • Google Analytics
  • Google Remarketing
  • Facebook Pixel
A kiválasztott sütik használatát elfogadom Süti tájékoztató letöltése (.pdf)